Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

1.1- Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Bas Driessen Scheepstimmerwerk en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.


1.2- Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Bas Driessen Scheepstimmerwerk gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen binnen 30 dagen na dagtekening.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door Bas Driessen Scheepstimmerwerk is ontvangen en geaccepteerd. Mondelinge overeenkomsten zijn geldig na acceptatie en orderbevestiging via e-mail van Bas Driessen Scheepstimmerwerk.
3. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.


1.3- Duur en beëindiging

1. Een overeenkomst kan door beide partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opdrachtgever is verplicht, directe- en nagekomen kosten gemaakt tot de beëindiging van het contract en die voortvloeien uit de vroegtijdige beëindiging van het contract te betalen aan opdrachtnemer.
2. Bas Driessen Scheepstimmerwerk heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
3. Bas Driessen Scheepstimmerwerk heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever een termijnfactuur niet tijdig betaald.


1.4- Levertijd

De door Bas Driessen Scheepstimmerwerk opgegeven termijnen zijn globaal en slechts informatief. Wel zijn ze zo goed mogelijk ingeschat. Omdat er slechts met een klein team aan het werk wordt Overschrijding geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.


1.5- Ontoerekenbare tekortkomingen

1. In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van Bas Driessen Scheepstimmerwerk op:
a) tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelance-contract;
b) vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers.
2. Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt Bas Driessen Scheepstimmerwerk zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Bas Driessen Scheepstimmerwerk behoudt zich alsdan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.


1.6- Prijzen

1. Is met Opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in die overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Bas Driessen Scheepstimmerwerk. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van Opdrachtgever door Bas Driessen Scheepstimmerwerk worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
2. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding zijn, maar worden niet beperkt tot, het uitvoeren meerwerk:
a) uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door Opdrachtgever is goedgekeurd;
b) eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Bas Driessen Scheepstimmerwerk kenbaar zijn gemaakt;
c) gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Bas Driessen Scheepstimmerwerk in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Bas Driessen Scheepstimmerwerk weinig of geen invloed kan uitoefenen;
d) tekortschietende medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.
e) tijdens de klus kan blijken dat het schip, waarop het werk wordt uitgevoerd in slechtere conditie is dan eerder kon worden waargenomen. De meerkosten die hiermee gemaakt dienen te worden kunnen worden opgevoerd als meerwerk.
3. Indien meerwerk meer dan 10% van het ingeschatte of geoffreerde bedrag bedraagt wordt dit meerwerk vooraf met de klant besproken. Bedraagt het meerwerk minder dan de afgesproken 10% van het geoffreerde bedrag dan mag de opdrachtgever deze op nacalculatie in rekening brengen. Dit doen we zo om voortgang in het werk te kunnen garanderen.
4. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de geldende tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Bas Driessen Scheepstimmerwerk gebruikelijke methoden.
5. Bas Driessen Scheepstimmerwerk is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien Bas Driessen Scheepstimmerwerk niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken.
6. Indien in de offerte een richtprijs is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.
7. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.


1.7- Betalingsvoorwaarden

1. Bas Driessen Scheepstimmerwerk is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening middels een factuur een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen, maximaal ter grootte van de te verwachten prestaties in een periode van twee maanden vooruit. Bij gebreke van betaling daarvan is Bas Driessen Scheepstimmerwerk bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Kosten die voortvloeien uit de staking van werkzaamheden kunnen worden doorberekend aan de opdrachtgever.
2. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door Bas Driessen Scheepstimmerwerk aan te wijzen bankrekening. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag per maand. Indien Bas Driessen Scheepstimmerwerk zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.
3. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Bas Driessen Scheepstimmerwerk binnen 14 dagen na factuurdatum aan Bas Driessen Scheepstimmerwerk schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.


1.8- Eigendomsbehoud

1. Indien opdrachtgever de laatste factuur voor uitgevoerd werk niet heeft betaald, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor betreffend werk te behouden. Indien het werk zich nagelvast op een schip bevindt betekent dit dat het schip niet mee gegeven hoeft te worden aan de opdrachtgever of eigenaar. Dit gebeurt pas na volledige betaling van de door opdrachtgever gefactureerd werk. Kosten voortvloeiend uit het achterhouden van het schip, alsmede indirecte kosten of ontstane schade, zijn voor rekening van de opdrachtgever of eigenaar van het schip.


1.9- Geheimhouding

1. Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.


1.10 – Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen

1. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot nakoming van de in Artikel 1.12 genoemde garantieverplichtingen.
2. Voor zover Bas Driessen Scheepstimmerwerk bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan van Bas Driessen Scheepstimmerwerk op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de onvoldoende medewerking, diensten of leveranties van derden of het uitblijven daarvan.
3. Bas Driessen Scheepstimmerwerk is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur die is vervaardigd door anderen dan Bas Driessen Scheepstimmerwerk.
4. Indien er door de rechtbank toch aansprakelijkheid van Bas Driessen Scheepstimmerwerk wordt vastgesteld, beperkt deze aansprakelijkheid zich tot vergoeding van de vervangende schade tot maximaal eenmaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) met daarbij een maximum van € 20.000,-- (excl. BTW). Indien de schade een door Bas Driessen Scheepstimmerwerk, reparabele schade betreft dient de wederpartij opdrachtnemer in staat te stellen de schade te repareren binnen normale werkuren in of bij zijn werkplaats aan de Nijverheidslaan in Weesp.
5. Iedere aansprakelijkheid van Bas Driessen Scheepstimmerwerk voor enige andere vorm van gevolgschade is uitgesloten, waaronder inbegrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, of schade wegens gederfde omzet of winst.


1.11 – Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter in Amsterdam aanhangig worden gemaakt.


1.12 garantiebepalingen

1. Garantie wordt gegeven over de installatie of werk zoals uitgevoerd of geleverd door Bas Driessen Scheepstimmerwerk voor een periode van 12 maanden na laatste factuurdatum. De hoogte van het garantiebedrag, ofwel hoeveelheid arbeid en materiaal, en zijn beperkt tot reparatie van het werk tot maximaal eenmaal het bedrag, ofwel hoeveelheid arbeid en materiaal, van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) of werk met een maximum(gemaximeerd tot) van € 20.000,-- (excl. BTW). Garantievoorwaarden zijn pas van toepassing na betaling van de volledige eindfactuur. Garantie wordt enkel uitgevoerd door Bas Driessen scheeptimmerwerk, tenzij de garantie op akkoord en aanwijzen van Bas Driessen Scheeptimmerwerk wordt uitgevoerd door een derde partij. Opdrachtgever dient Bas Driessen Scheepstimmerwerk in staat te stellen de schade te repareren binnen normale werkuren in of bij zijn werkplaats aan de Nijverheidslaan in Weesp.
2. Garantie op onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur geleverd en/of geïnstalleerd door Bas Driessen Scheepstimmerwerk beperken zich tot de fabrieksgarantie tenzij anders overeengekomen.